Menu:

Media o nas

Polsat: O czasie wolnym z Jakubem B. Bączkiem

Polacy spędzają czas wolny coraz bardziej aktywnie - trudno znaleźć kogoś kto zna te realia bardziej niż Jakub B. Baczek - międzynarodowy ekspert animacji czasu wolnego. Polsat News zaprosił naszego trenera animatorów na wywiad do studia w Katowicach. O tym, jak wypoczywać skutecznie i więcej...

więcej

TV: Hotelowe Rewolucje

Jakub B. Bączek odwiedza hotele na całym świecie by pomagać im w rozwoju. Niczym Magda Gessler w świecie restauratorów czy Anthony Mechiorri w USA, skupia się na wynikach Firm turystycznych i kreatywnych sposobach ich poprawiania. Więcej informacji można uzyskać pod mailem biuro@stageman.pl

więcej

TVP 2: Nasz Trener o sytuacji w Egipcie

Ostatnimi czasy, biura podróży w Polsce nie miały łatwego życia. Wulkan nad Islandią, Arabska Wiosna czy bankructwo lini lotniczych OLT sprawiały, że zyski branży topniały w oczach. Największym problemem w 2013 roku była na pewno sytuacja w Egipcie. Jakub B. Bączek wypowiedział się na antenie TVP 2 na ten temat.

więcej

TVP 1: O animacji z Jakubem B. Bączekim

Nasz Tre­ner Ani­ma­to­rów — Jakub B. Bączek udzie­lił nie­dawno wywiadu w pro­gra­mie “Kawa czy her­bata”. Opo­wia­dał o pracy ani­ma­tora, moż­li­wo­ściach spę­dza­nia czasu i o pasji pracy z ludźmi. Pro­wa­dzący pro­gram — Grze­gorz Miś­tal i Anna Matu­siak — nie ukry­wali dobrego humoru i ener­gii, która wytwo­rzyła się w trak­cie wywiadu.

więcej

TVP 2: Książka o animacji w rękach Marzeny Rogalskiej

Marzena Rogalska z TVP 2 z zainteresowaniem przyglądała się książce Jakuba B. Baczka pt. "Animacja czasu wolnego". Jest to bestseller w branży wolnoczasowej (tak zwany przemysł kreatywny), który doczekał się już 6 wydania w Polsce. Wkrótce planowane są wydania wersji językowych po niemiecku, słowacku, czesku i po angielsku.

więcej

Polsat News: Wywiad z Jakubem B. Bączkiem

Jakub B. Bączek uważany jest w kręgach akademickich, eventowych i turystycznych za największego specjalistę z zakresu animacji czasu wolnego. Swoja pasją dzieli się chętnie w licznych publikacjach, a także w wywiadach telewizyjnych. Tym razem pojawił się w studiu Polsat News, gdzie mówił o animacji poprzez specjalne stroje...

więcej

TVP 1: Michał Adamczyk chce poznać tajemnicę...

Michał Adamczyk to jeden z prezenterów wieczornych Wiadomości i redaktor programów w TVP. Tym razem rozmawiał z Jakubem B. Bączkiem - naszym mentorem animacji - w Strefie Kibica pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Pod koniec mini wywiadu padło jednak pytanie, na które Jakub nie mógł zdradzić odpowiedzi...

więcej

TV Bardejov: Jakub B. Bączek na Słowacji

Jakub B. Bączek uważany jest w kręgach akademickich, eventowych i turystycznych za największego eksperta z zakresu animacji czasu wolnego. Z uwagi na coraz to większe zainteresowanie się tym działem turystyki wśród naszych południowych Sąsiadów, założyciel STAGEAMAN odwiedził studentów profilu hotelarskiego w słowackim Bardejowie. A to co się tam działo zobaczycie w reportażu jednej ze słowackich stacji telewizyjnych.

więcej

Interia.Pl: Teksty Jakuba B. Bączka

Dobry animator czasu wolnego, to pracownik hotelu, który potrafi "porwać" opalających się i leżących plackiem turystów do aktywnego wypoczynku. Zobacz teksty Jakuba B. Bączka, które przeczytało już łącznie ponad 60 000 Internautów! Jakub wypowiada się nie tylko na temat animacji...

więcej

Radio Kraków: Animator - zawód przyszłości

Prze­miany spo­łeczne, popu­la­ry­za­cja podróży oraz tań­sze prze­loty mię­dzy­na­ro­dowe spra­wiają, że ani­ma­cja czasu wol­nego jest branżą bar­dzo dobrze funk­cjo­nu­jącą we współ­cze­snej turystyce. Jest to też zawód, o którym pisze się coraz więcej i który coraz częściej pojawia się w mediach.

więcej

Polskie Radio "Czwórka": O Animacji na cztery ręce

Program Czwarty Polskiego Radia gościł jednego z bardziej doświadczonych Animatorów w Polsce - Pawła Cieślaka. Jego wiedza oraz doświadczenie zdobyte i umocnione poprzez wieloletnią współpracę z Firmą STAGEMAN było ciekawym tematem rozmowy. Po przesłuchaniu masz dwa wyjścia...

więcej

Radio Ekspres: Świetna praca dla studentów

Wydaje się, że każdy może zostać animatorem. Ale czy faktycznie tak jest? Czy praca animatora to sama przyjemność i zabawa? Te i inne pytania stały się tematem wywiadu Jakuba B. Bączka i Pawła Cieślaka w Radio Ekspress. Dziennikarz Artur Macieszczyk zadał nam szereg pytań - warto posłuchać, co myślą o animacji specjaliści.

więcej

Radio Mercury: Animatorzy i ich rola

Praca ani­ma­cyjna w Pol­sce należy jesz­cze do rzad­ko­ści, tym­cza­sem w naj­lep­szych kuror­tach tury­stycz­nych w Euro­pie (takich jak Rodos, Majorka, Wyspy Kana­ryj­skie itp.) nie ma już prak­tycz­nie dużych hoteli bez ani­ma­to­rów. Ani­ma­cja ozna­cza orga­ni­za­cję czasu wol­nego tury­stów, prze­by­wa­ją­cych w danym hotelu.

więcej

Radio Akadera: Nasi Animatorzy w Białymstoku

Paweł Cie­ślak i Jakub B. Bączek udzie­lili w Bia­łym­stoku nie­ty­po­wego wywiadu. Dzien­ni­karce trudno było w pew­nym momen­cie powstrzy­mać się od śmie­chu. Posłu­chaj­cie koniecz­nie do końca:) Warto!

więcej

Radio Kontestacja: O biznesie z Jakubem B. Bączkiem

Kamil Cebulski to człowiek, który swoją przygodę z biznesem rozpoczął w wieku 17 lat, kiedy to założył swoją pierwszą firmę. W wieku 18 lat zatrudnił pierwszego pracownika, a rok później miał ich dziesięciu. W wieku 21 lat wydał książki w których opisał swoją drogę do sukcesu, które stały się bestsellerami. W rozmowie z Jakubem B. Bączkiem...

więcej

Dziennik Zachodni: Wizyta Jakuba B. Bączka

Jakub B. Bączek - międzynarodowy ekspert z zakresu animacji czasu wolnego, autor ponad 70 publikacji na ten temat, w tym kilku książek i e-booków: "Animacja czasu wolnego" (2009), "Psychologia eventów" (2011), "Balonowe kreacje" (2011), "Malowanie buziek" (2011) i innych. Członek Stowarzyszenia Branży Eventowej i Event Managers Club.

więcej

Dziennik Łódzki: O kaowcu, cytując naszego Trenera

Cie­kawy arty­kuł poja­wił się w “Pol­ska The Times. Dzien­nik Łódzki”. Mowa w nim o tak zwa­nych “kaow­cach”, czyli pier­wo­wzo­rze ani­ma­tora. Cyto­wana jest opi­nia Jakuba B. Bączka (naszego Tre­nera) na ten temat. Warto poczy­tać — daje do myślenia.

więcej

Głos Pedagogiczny: "Idziemy na dwór"

STAGEMAN "doradza" pedagogom :-) We wrześniu, w miesięczniku specjalistycznym "Głos Pedagogiczny" ukazała się kolejna publikacja Jakuba B. Bączka pt.: "Idziemy na dwór". Zajęcia z uczniami wcale nie muszą być nudne, a samo wyjście poza wprowadzeniem innowacyjności w formie nauczania niesie też wiele innych korzyści. Jakich?

więcej

Glamour: "Polecamy STAGEMAN'A"

Zupeł­nie nie­spo­dzie­wa­nie, w czerw­co­wym wyda­niu pisma dla kobiet Gla­mour, poja­wiła się infor­ma­cja na temat szko­leń i ofert pracy Sta­ge­man Pol­ska. Kiedy na jed­nym z naszych kur­sów ani­ma­tora ktoś powie­dział, że czy­tał o nas w Gla­mour, pomy­śle­li­śmy, że to żart, ale jed­nak nie… Spraw­dzi­li­śmy — piszą:)))

więcej

Gentelman: Animacja - praca dla faceta

Rok­rocz­nie, w ani­ma­cji czasu wol­nego, zatrud­nia­nych jest kilka, a może nawet kil­ka­na­ście tysięcy osób do kuror­tów tury­stycz­nych Europy. Więk­szość sta­no­wią kobiety, a „femi­ni­za­cję” tego zawodu widać szcze­gól­nie wyraź­nie w Pol­sce. Jest to jed­nak trend zmie­nia­jący się i coraz czę­ściej to wła­śnie pano­wie wybie­rają ani­ma­cję jako przy­godę swo­jego życia

więcej

Hotelarz: 5 mitów o animacji czasu wolnego

Ani­ma­to­rzy czasu wol­nego naj­czę­ściej są koja­rzeni z zabawą. Ten intu­icyjny obraz nie oddaje jed­nak całej prawdy o ich pracy. Dobrze prze­szko­lony per­so­nel ma więk­szy wpływ na suk­ces mar­ke­tingu hotelu niż wiele z tra­dy­cyj­nych metod reklamy i pro­mo­cji. Zabawa kre­owana przez ani­ma­to­rów nie jest bowiem celem samym w sobie, a tylko środ­kiem do reali­za­cji celu bar­dziej zło­żo­nego: pod­wyż­sza­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści hotelu na rynku lokalnym.

więcej

Rynek Turystyczny: Zawód - Animator

Animacja oznacza organizację czasu wolnego turystów, przebywających w danym hotelu. Jedną z rodzajów animacji jest animacja sportowa, przy czym jest ona oczywiście nastawiona na aktywny wypoczynek. Praca animacyjna w Polsce należy jeszcze do rzadkości, tymczasem w kurortach w Europie nie ma już dużych hoteli bez animatorów.

więcej

Hotelarz: Animator to pijarowiec

Praca animatora kojarzy się przede wszystkim z dobrą zabawą, organizowaniem czasu wolnego dla turystów, z tańcami dla dzieci czy sportami na plaży. Myśląc „animacja”, mamy przed oczami opalonych, młodych ludzi, którzy biegają po hotelu z dzieciakami. Ten sielankowy obrazek jest jednak składnikiem budowania marki hotelu czy też biura podróży.

więcej

Gazeta Wyborcza: Posłuchajcie Młodych

W głównym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 19 września 2013 uwagę przykuwa jeden artykuł: "Posłuchaj młodych". Jest to o tyle intrygujące, iż każdy z nas słyszał od dzieciństwa by słuchać starszych - bo się bardziej znają, a tu nagle obrót o 180 stopni... Czy zatem artykuł nie powinien mieć troszkę innego tytułu: "Posłuchaj młodych - bo...

więcej

Suplement: Wymarzona praca nad morzem

Animacja czasu wolnego staje się nową formą rekreacji. Turyści chętnie zgłaszają się do aktywności sportowych na wakacjach, bo wiąże się to z ciekawym zagospodarowaniem czasu wolnego, poznaniem innych ludzi, z możliwością wygrania ciekawych nagród i wyróżnień, czy też z możliwością sprawdzenia samego siebie w nowej sytuacji.

więcej

Gazeta Olsztyńska: Praca dla aktywnych

Animacja sportowa w turystyce przeżywa obecnie prawdziwy renesans. Hotele trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowe za granicą zatrudniają setki animatorów sportowych z całego świata. Oczywiście podstawową motywacją do zatrudniania animatorów sportowych jest kreowanie pozytywnego wizerunku hotelu.

więcej

Gazeta Gminna: Pedagogika zabawy

Jedną z kluczowych umiejętności każdej osoby pracującej z grupami jest organizacja gier i zabaw. Pedagogika zabawy - często bardzo niedoceniana - jest poważną dziedziną humanistyczną, która uczy, jak grać i bawić się by kształcić i zjednywać sobie dzieci i młodzież.

więcej

OrganizatorzyImprez.Pl: Portal cytuje Jakuba B. Bączka

„Point games” to dobry i efek­tywny spo­sób na wypeł­nie­nie czasu pod­czas spo­tkań fir­mo­wych czy imprez inte­gra­cyj­nych, czyli tak zwa­nych team­bu­il­din­gach. „Point games” ukie­run­ko­wane są na „nie­świa­domą” inte­gra­cję zespołu. By to zro­bić, musimy odwró­cić ich uwagę od codzien­nych sym­pa­tii i anty­pa­tii. Może to wyglą­dać w nastę­pu­jący sposób:

więcej

Uniwersytet w Wiedniu: Prelekcja naszego Trenera

Tre­ner Ani­ma­to­rów Sta­ge­man, Jakub B. Bączek, wygło­sił 21 paź­dzier­nika 2011 wykład na Modul Uni­ver­sity w Wied­niu, sto­licy Austrii. Licz­nie zgro­ma­dzona publicz­ność wysłu­chała wystą­pie­nia pod tytu­łem: “Jak ani­ma­cja czasu wol­nego i eventy mogą wpły­wać na pod­nie­sie­nie prze­wagi kon­ku­ren­cyj­nej hotelu?”, wygło­szo­nego w języku angiel­skim.

więcej
Bądź na bieżąco

Jeśli chcesz być powiadamiany o nowościach, zapisz się na newsletter:

Jeżeli jesteś animatorem to załóż swój profil z CV i czekaj na oferty pracy.
Zapraszamy na Work & Fun - www.work-and-fun.com

Napisz do nas
Temat*
Imię i nazwisko
Numer telefonu*
Adres e-mail*
Treść wiadomości
* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Zadzwoń do nas
img4705min

Stageman - animacja, szkolenia, eventy


STAGEMAN Polska
Jesteśmy dumni z naszych Animatorów!
ul. Truchana 49/5, 41-500 Chorzów